Facebook megosztós játék játékszabályzat
I. A Szervező
Szervező: Digital Asset Investments Kft (a továbbiakban Szervező)
székhelye: 2017 Pócsmegyer, Bükkös utca 16.
cégjegyzékszáma: 13 09 204847
Szervező végzi a mommies.hu Facebook oldala által meghirdetett nyereményjátékot- a továbbiakban:
Játék - teljes körű lebonyolítását.
A nyertesek sorsolását, kiértesítését és a nyeremények kiosztását a Szervező kezeli. A résztvevők
személyes adatainak feldolgozása és az adatok egyeztetése a Szervező által fog történni.
II. Játékfeltételek
A játék feltétele, hogy játékos a nyereményjátékban megjelölt posztban hozzászólásként jelölje meg a
mommies.hu webáruház kínálatából, amit az ajándékkosarukban szeretnének látni.
II/A. A Játékban való részvétel feltételei
A Játékban a 18. életévüket betöltött cselekvőképes természetes személyek vehetnek részt, akik
magyar állampolgárok vagy bejelentett magyarországi lakcímmel rendelkeznek.
A Játékban nem vehetnek részt Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint
az egyéb, a lebonyolításban közvetlenül részt vevő személyek és azok hozzátartozói és közeli
hozzátartozói.
A Játékosok a Játékban történő részvételükkel maradéktalanul elfogadják a jelen Játékszabályzatban
foglaltakat.
Játékost terheli a saját részvételéhez szükséges technikai és egyéb feltételek megteremtése, fenntartása
és az ezekből származó minden költség és felelősség viselése (így többek között: Internet kapcsolat
díja, számítógép és szoftverek megvásárlása, működtetése).
Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot -
akár annak időtartama alatt is - egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse. Szervező
jogosult bármely játékost a Játékból kizárni, különösen, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek
megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely játékos a Játék lefolyását bármilyen módon
manipulálja, vagy bármely módon rosszhiszeműen jár el. A jelen játékszabályzat módosításait, illetve
a Játék esetleges felfüggesztéséről vagy megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a
mommies.hu oldalon, a játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. Szervező
kizár minden, a Játék használatából eredő közvetlen vagy közvetett kárral és költséggel kapcsolatos
kártérítést és kártalanítást.
A jelen szabályzatban nem rendezett kérdések tekintetében a Játék felhasználói felületén elhelyezett
utasításokat, információkat és interakciós lehetőségeket kell irányadónak tekinteni.
A Játékban történő részvétellel összefüggő vitákkal kapcsolatosan a Szervező mindennemű
felelősséget elhárít, így többek között a regisztráció során megadott adatok hiányosságáért/hibájáért
(pl. névelírás, e-mail cím elírás, stb.) Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. Szervező nem
vállal semmilyen felelősséget, és minden kártérítési igényt kizár a Játékban való részvétellel
összefüggésben felmerült esetleges károkkal kapcsolatban. A Szervező nem felelős azokért, a nyertest
vagy bármely harmadik felet érintő esetleges károkért vagy személyi sérülésekért, amelyek a
nyeremény bármely módon történő felhasználásából adódnak.
A Szervező üzemelteti a Facebook közösségi hálón a hivatalos mommies.hu vállalati oldalt.
Amennyiben a Játékos valamelyik post-hoz hozzászól (kommenttel) kifejezett hozzájárulását adja a
post, valamint kép nyilvánosságra hozatalához továbbá, hogy a profil képe megjelenjen.
A Játékos a Játékban történő részvétellel megerősíti, hogy a jelen Játékszabályzatban foglaltakat
maradéktalanul ismeri és magára nézve kötelezőként elfogadja
III. A Játék időtartama és a nyeremények
A Játék időtartama: A poszt kihirdetésétől kezdődően 2021.10.28. 8:00-ig.
Nyeremények:
Sorsolás:
-5 db családi fotózás 2021.10.30.-án a Loft műtermében, melyek mellé 50.000.- Ft. értékű
mommies.hu ajándékcsomag jár
Minden játékban résztvevő kap
-2 db ajándékkupont elektronikus formában, mely 20% kedvezményre jogosít fel a mommies.hu
webáruházban történő vásárláskor, és ugyanekkora méretű kedvezményre jogosít a Loft fotóstúdió bérleti díjából.

A Nyeremény készpénzre nem váltható.
IV. Nyertesek kiválasztása
A Nyertest a Játékszervező véletlenszerű sorsolással, sorsolóprogrammal választja ki a
nyereménysorsolási adatbázisba felvett Játékosok közül. A sorsolás időpontja: 2021.10.28.
V. Értesítés, nyeremények átvétele
A Nyerteseket a Facebook közösségi háló segítségével értesítjük a következő módon: az mommies.hu
Facebook vállallati oldala kommentet ír a nyertes kép alá, amelyben megemlíti a nyertes
felhasználónevét is. A kiértesített Facebook felhasználóknak e-mailben kell jelentkeznie a
nyereményéért a mommies.hu@gmail.com e-mail címen. A nyertes Játékos az értesítés közzététele
után 2021.10.28.-a éjfélig köteles üzenetben a fent megjelölt elérhetőségen a Szervezővel felvenni a
kapcsolatot, melyben nyilatkozik, hogy a 2021 október 30.-án esedékes fotózáson részt tud-e venni.
Amennyiben játékos az adott időpontban nem tud részt venni a fotózáson, abban az esetben a
nyereményre nem jogosult, helyére Szervező új sorsolással jelöl ki játékost. A játékban résztvevők,
akik nem kerültek kisorsolásra, kuponnyereményben részesülnek. Ezen nyereménnyel kapcsolatban
játékost a Szervező által a Facebook közösségi hálón működtetett chatbot által fogja felvenni a
kapcsolatot a Nyeremény átvételének körülményeiről történő egyeztetés érdekében. Szervező nem
vállalja a felelősséget a Játékos hibás adatszolgáltatásából eredő elmaradásokért, károkért.
VI. Fotózáson készült képfelvételek felhasználása
Nyertes Játékos beleegyezik, hogy a nyereményfotózáson róla és a fotózáson résztvevő családtagjairól
készült képeket Szervező reklám céljából felhasználhatja. A felhasználás időtartama nincs
időkorláthoz kötve. Az elkészült képek reklám céljából a mommies.hu és a theloft.hu oldalon,
valamint a kapcsolódó közösségi média felületeken lesznek közzétéve.

VII. Személyes adatok kezelése
A jelen Adatvédelmi Szabályzat irányadó a Digital Asset Investments Kft. (székhely: 2017
Pócsmegyer, Bükkös utca 16., cégjegyzékszám: 13 09 204847; adószám: 26498997-2-13;
továbbiakban: Adatkezelő) által szervezett „mommies.hu Facebook nyereményjáték (“Játék”)
keretében gyűjtött személyes adatok kezelésére.
A Játékkal összefüggésben a megadott adatok kezeléséért és feldolgozásáért a Digital Asset
Investments Kft. felel.
A. A kezelt személyes adatok köre
Nyeremény kihirdetése után:
vezeték- és keresztnév,
email cím,
telefonszám
A nyeremény sorsolás után e-mailben ezeket a fenti személyes adataikat kell megadniuk.
B. Az adatkezelés célja és időtartama
Az Adatkezelő és az adatfeldolgozók a megadott személyes adatokat a Játékkal összefüggésben, a
Játék lebonyolítási időtartama alatt a Játékosok regisztrációjának nyilvántartása, a sorsolások
lebonyolítása, kapcsolattartás (e-mailben vagy írásban) és adminisztráció, valamint a nyeremények
átadása céljából kezelik, illetve dolgozzák fel. Az Adatkezelő a Játékkal összefüggésben kezelt
személyes adatokat a Játék lezárását, illetve ha a nyeremények átadására a Játék lezárását követően
kerül sor, úgy a nyeremények átadását követően törli.
C. Játékos jogai személyes adatai kezelésével kapcsolatban
Az Adatkezelő a Játékos kérésére tájékoztatást ad a Játékos általa kezelt személyes adatairól, azok
forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az
adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása
esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem beérkezésétől
számított legkésőbb 25 (huszonöt) napon belül, írásban válaszol.
A Játékos jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat). Az
Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban
értesítik a Játékost.
A Játékos a fentieken kívül bármikor kérheti az adatai törlését vagy zárolását – részben vagy egészben
– ingyenesen, indokolás nélkül. Az Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően
haladéktalanul gondoskodnak az adatkezelés megszüntetéséről, és törli a Játékost a nyilvántartásából.
Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Játékos ezt kéri, vagy ha a
rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Játékos jogos érdekeit.
Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely
a személyes adat törlését kizárta.
Az Adatkezelő a tájékoztatás, helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmeket az alábbi
elérhetőségeken fogadja: 2017 Pócsmegyer, Bükkös utca 16. postai címen vagy e-mailben a
mommies.hu@gmail.com elektronikus levelezési címen.
Amennyiben az adatkezelő a Játékos helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a
kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti
kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem
elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja a Játékost a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történő fordulás lehetőségéről.
A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához
szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi.
A Játékos tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének
érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy
tudományos kutatás céljára történik; valamint
a törvényben meghatározott egyéb esetben.
Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15
napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és a döntésről a
kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Játékos az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az
adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, a Játékos – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó
napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.
D. Adatbiztonság
Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá
azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek
biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza
azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Játékosok hozzájárulása alapján
továbbítja vagy átadja, felhívják, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének.
Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne
hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse.
Az Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek,
illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési
tevékenységben részt vevő munkavállalói, illetve az Adatkezelő megbízásából eljáró adatfeldolgozók
részére is előírja.
E. Jogérvényesítési lehetőségek
Az Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően
történjék, amennyiben úgy érzi, Szervező ennek nem felelt meg, úgy kérjük, jelezzen erről a 2017
Pócsmegyer, Bükkös utca 16. postai címre, vagy e-mailben a mommies.hu@gmail.com elektronikus
levelezési címre.
Amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az irányadó
jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél, azaz a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.).
Továbbá amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az
adatkezelő ellen bírósághoz is fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a
törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy
tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
Az elektronikus úton küldött reklámokkal kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság jár el,
a részletes szabályozás az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvényben, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvényben
olvashatók.
F. Egyéb rendelkezések
Jelen Szabályzatra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Szabályzatot az érintettek előzetes értesítése mellett
egyoldalúan, bármikor módosítsa.
VIII
. Egyéb rendelkezések
A Játékos jelen szabályzat előírásain túl köteles megtartani a Facebook vonatkozó felhasználási
feltételeit.
Játékos, Szervező kijelentik, hogy a Facebook Platform üzemeltetőjét Facebook, Inc.-t (1 Hacker
Way, Menlo Park, CA 94025, USA) (a továbbiakban együtt „Facebook”) teljes mértékben felmentik
minden, jelen Játékkal kapcsolatos kártérítési, illetve jogi felelősség alól.
Szervező kijelenti, hogy jelen Játék – a Facebook Platform használatán túl –nem áll kapcsolatban a
Facebook-kal, a promóciót a Facebook nem támogatja, ajánlja vagy szervezi.
A Játék során megadott személyes adatokat a Szervező kezeli, azokat a Facebook részére semmilyen
körülmények között át nem adja.